Διαχείριση Ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση της Style ΕΠΕ και των εργαζομένων σε αυτήν είναι να παράγουν και να παρέχουν στους πελάτες τους προϊόντα ποιοτικά, που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους.
Για την επίτευξη όλως των παραπάνω, έχει υιοθετηθεί από το 2005 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000, το οποίο και εφαρμόζει η εταιρία σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της.
Βάσει του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας :

Παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας.
Δίνεται έμφαση στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
Παρακολουθούνται, μετρώνται και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι για την άρτια λειτουργία της εταιρίας.

Κύριος στόχος της Style ΕΠΕ είναι η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση με σεβασμό στους πελάτες, την κοινωνία και το περιβάλλον.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

isologismos13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

isologismos14